Odricanje odgovornosti

Autorsko pravo

Pravno obaveštenje

Klosterfrau dozvoljava da se poziva, čuva postojeći sadržaj na veb lokaciji kompanije Klosterfrau.

1. Sadržaj sme da se koristi samo u informativne svrhe ali ne sme da se koristi za prodaju ili distribuciju u komercijalne ili političke svrhe.

2. Sadržaj ni na koji način ne sme da se menja.

3. Znaci autorskog prava moraju da ostanu na svakom primerku ili delu Matične stranice.

Žig

Sva spomenuta prava u vezi sa žigom u isključivom su vlasništvu odgovarajućeg vlasnika prava.

Odricanje odgovornosti i opis u vezi sa internetom

Na ovim internet stranicama se nalaze opšte informacije o kompanijama Grupe Klosterfrau i njihovim preparatima. Njihova svrha nije da vam se pružaju medicinski ili drugi saveti ili uputstva o spomenutim medicinskim preparatima. Ako imate neko konkretno pitanje o tim medicinskim preparatima, molimo da se obratite direktno nama ili svom lekaru ili farmaceutu. Ulažemo sav mogući trud da vam pružimo detaljne i najnovije informacije. Međutim, ne garantujemo niti se podrazumeva da dajemo garanciju da su naše informacije tačne i potpune. Osim toga, ne prihvatamo odgovornost za bilo koju vrstu štete izazvanu upotrebom iznetih objavljenih informacija. Pre upotrebe naših preparata, treba da pročitate priloženo uputstvo za upotrebu. Ove internet stranice mogu da obuhvataju i informacije o trećim stranama i veze ka njihovim internet stranicama. To je označeno na odgovarajući način ako je to bilo moguće. Ne možemo da preuzmemo odgovornost za informacije o trećim stranama. Svi grafički prikazi i informacije na ovim internet stranicama koji mogu da umnože zaštićeni su autorskim pravom i drugim industrijskim pravima svojine. Zadržavamo pravo da promenimo, dopunimo ili izbrišemo sadržaj ovih internet stranica bez prethodnog obaveštenja, ako i kada budemo smatrali da je to svrsishodno. Ovo za sobom ne može da povlači nikakvu odgovornost.

© Autorsko pravo MCM Klosterfrau Vertriebs GmbH, Keln